MEDIATORZY

Lp. Nazwisko i imię Telefon Adres e-mail Zawód Specjalizacja Języki obce
1. Bodek Magdalena 606 234 644 radca prawny lokalowe, spółdzielcze,  gospodarcze, umowy w obrocie gospodarczym, cywilne  j. angielski
2. Draganiak Marzena 22 856 65 83 502 555 202 radca prawny prawo autorskie, w tym zagadnienia dotyczące naruszeń praw autorskich; prawo własności przemysłowej, w tym ochrona znaków towarowych; prawo prasowe; ochrona dóbr osobistych, sprawy o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie; gospodarcze, w tym o zapłatę
3. Falkiewicz Krzysztof   500 206 166 radca prawny cywilne, gospodarcze j. angielski
4. Faruga Piotr Ryszard 501 268 254   inżynier mechanik, menager gospodarcze (windykacja należności, sprawy o zapłatę); prawo spółek (dochodzenie roszczeń od członków zarządu, rozwiązywanie spółek); cywilne (sprawy o zapłatę, roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie); prawo pracy (mobbing, roszczenia wynikające ze stosunku pracy) j. rosyjski
5. Iwańczuk Tomasz 660 554 917   radca prawny cywilne, w tym sprawy niemajątkowe (naruszenia i ochrona dóbr osobistych, odszkodowania, naruszenie posiadania) oraz sprawy majątkowe (podział majątku, dochodzenie roszczeń, sprawy o zapłatę, rękojmia i gwarancja); sprawy gospodarcze, w tym prawo spółek, dochodzenie roszczeń, windykacja należności i spory korporacyjne; prawo umów, w tym zabezpieczenia, realizacja umów handlowych, inwestycje, rozliczenia i kontrakty menadżerskie; sprawy budowlane, w tym proces inwestycyjny, rękojmia, realizacja zabezpieczeń, odszkodowania i rozliczenia; własność intelektualna, w tym prawo autorskie, umowy IT, umowy serwisowe i umowy licencyjne; sprawy ubezpieczeniowe, w tym odszkodowania za szkody na osobie i mieniu; sprawy nieruchomościowe, w tym zarządzanie, nabywanie, zbywanie, zniesienie współwłasności, wspólnoty mieszkaniowe oraz najem i dzierżawa; prawo finansowe; zamówienia publiczne; prawo administracyjne
6. Jankowska-Piskorska Bożena 22 783 59 58
698 732 760
emerytowany radca prawny gospodarcze, bankowe, cywilne, rodzinne
7. Jasiński Krzysztof 22 615 8664
605 265 580
radca prawny sprawy gospodarcze, w tym sprawy ubezpieczeniowe majątkowe i osobowe; ubezpieczenie kredytów kupieckich krajowych i eksportowych; faktoring należności i faktur j. angielski, j. francuski
8. Jezierski Cezary Leszek 29 742 51 80 602 382 873 radca prawny   gospodarcze, w tym: wykonanie umów handlowych; spory z zakresu usług rynku finansowego i produktów ubezpieczeniowych; sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli (szkody na osobie i mieniu); umowy o roboty budowlane; rozliczenia występujących wspólników wszystkich spółek; sprawy o zasądzenie (windykacyjno-egzekucyjne); transakcje fuzji i przejęć; sprawy z zakresu spedycji i transportu drogowego oraz morskiego
9. Kupczyk-Czerniawska Magdalena 509 091 745radca prawnygospodarcze, cywilne, pracy, umowy z zakresu IT i w obrocie gospodarczym, ochrona danych osobowych
10. Lange Ewa 603 651 712   radca prawnyumowy z zakresu IT, sprawy cywilne, gospodarcze, sprawy z zakresu prawa autorskiego, umowy bankowe
11. Łubieński Tomasz 602 609 743   ekonomista obrót nieruchomościami; budownictwo; spółdzielczość; sport, NGO
12. Maciejewski Mariusz 601 292 501   radca prawny gospodarcze, projekty IT, prawo autorskie, produkty finansowe (ubezpieczeniowe, bankowe, kapitałowe), rozwiązywanie sporów w trakcie realizacji umów długoterminowych j. angielski
13. Maleszyk Ewa 692 302 040 radca prawnygospodarcze (w tym z zakresu wykonywania umów handlowych, prawa autorskiego); z zakresu ubezpieczeń gospodarczych; z zakresu prawa handlowego; z zakresu prawa pracyj. angielski
14. Maliński Tomasz606 243 839   radca prawnycywilne (majątkowe i niemajątkowe); gospodarcze (umowy handlowe, umowy o współpracę, umowy dystrybucyjne); spółki i sprawy korporacyjne; inwestycje zagraniczne, umowy joint-ventures i sprzedaż transgraniczna; transakcje fuzji i przejęć; finansowanie inwestycji; obrót i zarzadzanie nieruchomościami; własność intelektualna (umowy licencyjne, prawo autorskie, własność przemysłowa, transfer technologii i umowy IT); ochrona konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe; e-commerce; prawo reklamy; prawo prasowe i ochrona dóbr osobistych; prawo pracy i kontrakty menadżerskiej. angielski
15. Miszkin-Wojciechowska Małgorzata603 988 918 radca prawnysprawy gospodarcze i cywilne, specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych z umów handlowych, cywilnych i korporacyjnych, ze stosunków pracy, kontraktów menadżerskich, a także w polsko-niemieckich umowach gospodarczych. Kwalifikacje mediatora uzyskane w polskich i niemieckich instytucjach szkoleniowych m.in. dwusemestralne studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i tytuł mediatora w sprawach gospodarczych w Zentrale fur Mediation w Koloniij. angielski,
j. niemiecki
16.Murawski Krzysztof609 151 786  radca prawnysprawy cywilne (podziały majątku, spadki) i gospodarcze (umowy handlowe, spory korporacyjne, nieruchomości, inwestycje budowalne); prawo pracy; sprawy rodzinne (podział majątku dorobkowego, o alimenty, rozwód, kontakty, władza rodzicielska) j. niemiecki, j. angielski
17.Nowaczyk Piotr605 324 502 adwokatsprawy gospodarcze dotyczące kontraktów handlowych; sprzedaży trans-granicznej; umów dystrybucyjnych; sprawy budowlane i kontrakty FIDIC; bankowość; rynek kapitałowy; inwestycje zagraniczne; joint ventures, transakcje M&A; energia; ropa naftowa i gaz; nieuczciwa konkurencja i własność intelektualna (znaki towarowe; domeny internetowe; licencje i transfer technologii); prawo sportowe j. angielski,j. francuski,j. niemiecki, j. rosyjski
18.Orłowska Irena 22 824 25 46 691 876 515  radca prawnysprawy cywilne, w tym prawo rzeczowe (nieruchomości – obrót; zasiedzenie; podziały geodezyjne i prawne); zobowiązania (umowy; gwarancja i rękojmia; zamówienia publiczne); prawo autorskie; prawo rodzinne; prawo spadkowe (testament nabycie praw z ustawy; dział spadku; zachowek); prawo spadkowe zagraniczne; prawo administracyjne i postępowanie administracyjnej.angielski
19.Orłowski Krzysztof509 995 090 radca prawnycywilne, w tym zobowiązania i odszkodowawcze; prawo finansowe, w tym prawo bankowe
20.Słowińska Karolina 516 105 446prawnikprawo pracy, gospodarcze, cywilne j. angielski
21.Sobczyk Konrad609 447761  politologcywilne, w tym sprawy spadkowe i rodzinne; gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących firm rodzinnych, w tym umowy o współpracę i umowy handlowe oraz spółkowe, zwłaszcza sprawy związane rozliczeniami między wspólnikami lub wystąpieniem wspólnika ze spółki; prawo pracy, w tym kontrakty menadżerskie; prawo sportowe
22.Spandowska Weronika 22 838 18 79 501 794 764, radca prawnyspadkowe, cywilne, 
23.Szymański Kamil602 485 745 radca prawny gospodarcze w tym sprawy o zapłatę, o rozwiązanie spółek i wyłączenie wspólników, dochodzenie roszczeń od członków zarządu cywilne w tym sprawy o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa, spadki rodzinne w tym o podział majątku dorobkowego, o alimenty, rozwód, kontakty, władza rodzcielska prawo pracy w tym o mobbing, zaległe wynagrodzenie za pracę, przywrócenie do pracy lub odszkodowanie prawo autorskie i prawo nowych technologii   j. angielski
24. Tarasiuk Anna 604 915 975   radca prawnyprawo ubezpieczeń gospodarczych,  prawo cywilne j. angielski
25. Tomaszewski Bartosz604 979 717radca prawnyPrawo własności intelektualnej , prawo nieuczciwej konkurencji , prawo reklamy, e-commerce, nieuczciwe praktyki rynkowej.angielski
26.Warda Piotr668 530 520 radca prawnycywilne; obrót nieruchomościami; własność intelektualna; prawo pracy; prawo lotniczej. angielski
27.Wysok Violetta22 402 31 00   radca prawny  prawo budowlane, obrót gospodarczy (umowy agencyjne, IT, serwisowe, o współpracy  j. angielski, j. francuski
28.Żarczyński Adam606 603 091  radca prawnygospodarcze; handlowe; prawo pracy; budowlane (umowy o roboty budowlane); rzeczowe (podział nieruchomości, służebności gruntowe i przesyłowe); prawo energetyczne; odszkodowania (szkody w mieniu i na osobie); ubezpieczenia
29.Życzkowska Anna504 101 854,radca prawnysprawy cywilne (prawo zobowiązań, roszczenia wynikające z umów, w tym roszczenia pomiędzy przedsiębiorcami, dobra osobiste); sprawy budowlane (roszczenia związane z realizacją procesu budowlanego, w tym roszczenia z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane); sprawy gospodarcze (nieuczciwa konkurencja); prawo własności intelektualnej (prawo autorskie); prawo pracy