MEDIATORZY

Lp. Nazwisko i imię Telefon Adres e-mail Zawód Specjalizacja Języki obce
1. Bodek Magdalena 606 234 644 radca prawny lokalowe, spółdzielcze,  gospodarcze, umowy w obrocie gospodarczym, cywilne j. angielski
2. Draganiak Marzena 504 908 444 radca prawny prawo autorskie, w tym zagadnienia dotyczące naruszeń praw autorskich; prawo własności przemysłowej, w tym ochrona znaków towarowych; prawo prasowe; ochrona dóbr osobistych, sprawy o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie; gospodarcze, w tym o zapłatę
3. Falkiewicz Krzysztof 500 206 166 radca prawny cywilne, gospodarcze j. angielski
4. Faruga Piotr Ryszard 501 268 254   inżynier mechanik, menager gospodarcze (windykacja należności, sprawy o zapłatę); prawo spółek (dochodzenie roszczeń od członków zarządu, rozwiązywanie spółek); cywilne (sprawy o zapłatę, roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie); prawo pracy (mobbing, roszczenia wynikające ze stosunku pracy) j. rosyjski
5. Iwańczuk Tomasz 660 554 917   radca prawny cywilne, w tym sprawy niemajątkowe (naruszenia i ochrona dóbr osobistych, odszkodowania, naruszenie posiadania) oraz sprawy majątkowe (podział majątku, dochodzenie roszczeń, sprawy o zapłatę, rękojmia i gwarancja); sprawy gospodarcze, w tym prawo spółek, dochodzenie roszczeń, windykacja należności i spory korporacyjne; prawo umów, w tym zabezpieczenia, realizacja umów handlowych, inwestycje, rozliczenia i kontrakty menadżerskie; sprawy budowlane, w tym proces inwestycyjny, rękojmia, realizacja zabezpieczeń, odszkodowania i rozliczenia; własność intelektualna, w tym prawo autorskie, umowy IT, umowy serwisowe i umowy licencyjne; sprawy ubezpieczeniowe, w tym odszkodowania za szkody na osobie i mieniu; sprawy nieruchomościowe, w tym zarządzanie, nabywanie, zbywanie, zniesienie współwłasności, wspólnoty mieszkaniowe oraz najem i dzierżawa; prawo finansowe; zamówienia publiczne; prawo administracyjne
6. Jankowska-Piskorska Bożena 22 783 59 58
698 732 760
emerytowany radca prawny gospodarcze, bankowe, cywilne, rodzinne
7. Jasiński Krzysztof 22 615 8664
605 265 580
radca prawny sprawy gospodarcze, w tym sprawy ubezpieczeniowe majątkowe i osobowe; ubezpieczenie kredytów kupieckich krajowych i eksportowych; faktoring należności i faktur j. angielski
j. francuski
8. Jezierski Cezary Leszek 29 742 51 80 602 382 873 radca prawny gospodarcze, w tym: wykonanie umów handlowych; spory z zakresu usług rynku finansowego i produktów ubezpieczeniowych; sprawy odszkodowawcze z udziałem ubezpieczycieli (szkody na osobie i mieniu); umowy o roboty budowlane; rozliczenia występujących wspólników wszystkich spółek; sprawy o zasądzenie (windykacyjno-egzekucyjne); transakcje fuzji i przejęć; sprawy z zakresu spedycji i transportu drogowego oraz morskiego
9. Kujawa Małgorzata 660 518 539 radca prawny gospodarcze; cywilne; pracownicze; rodzinne j. angielski
10. Kupczyk-Czerniawska Magdalena 509 091 745 radca prawny gospodarcze, cywilne, pracy, umowy z zakresu IT i w obrocie gospodarczym, ochrona danych osobowych
11. Lange Ewa 603 651 712    radca prawny umowy z zakresu IT, sprawy cywilne, gospodarcze, sprawy z zakresu prawa autorskiego, umowy bankowe
12. Łubieński Tomasz 602 609 743   ekonomista obrót nieruchomościami; budownictwo; spółdzielczość; sport, NGO
13. Maciejewski Mariusz 601 292 501   radca prawny gospodarcze, projekty IT, prawo autorskie, produkty finansowe (ubezpieczeniowe, bankowe, kapitałowe), rozwiązywanie sporów w trakcie realizacji umów długoterminowych j. angielski
14. Maleszyk Ewa 692 302 040   radca prawny gospodarcze (w tym z zakresu wykonywania umów handlowych, prawa autorskiego); z zakresu ubezpieczeń gospodarczych; z zakresu prawa handlowego; z zakresu prawa pracy j. angielski
15. Maliński Tomasz 606 243 839   radca prawny cywilne (majątkowe i niemajątkowe); gospodarcze (umowy handlowe, umowy o współpracę, umowy dystrybucyjne); spółki i sprawy korporacyjne; inwestycje zagraniczne, umowy joint-ventures i sprzedaż transgraniczna; transakcje fuzji i przejęć; finansowanie inwestycji; obrót i zarzadzanie nieruchomościami; własność intelektualna (umowy licencyjne, prawo autorskie, własność przemysłowa, transfer technologii i umowy IT); ochrona konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe; e-commerce; prawo reklamy; prawo prasowe i ochrona dóbr osobistych; prawo pracy i kontrakty menadżerskie j. angielski
16. Miszkin-Wojciechowska Małgorzata 603 988 918   radca prawny sprawy gospodarcze i cywilne, specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych z umów handlowych, cywilnych i korporacyjnych, ze stosunków pracy, kontraktów menadżerskich, a także w polsko-niemieckich umowach gospodarczych. Kwalifikacje mediatora uzyskane w polskich i niemieckich instytucjach szkoleniowych m.in. dwusemestralne studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i tytuł mediatora w sprawach gospodarczych w Zentrale fur Mediation w Kolonii j. angielski
j. niemiecki
17. Murawski Krzysztof 609 151 786    radca prawny sprawy cywilne (podziały majątku, spadki) i gospodarcze (umowy handlowe, spory korporacyjne, nieruchomości, inwestycje budowalne); prawo pracy; sprawy rodzinne (podział majątku dorobkowego, o alimenty, rozwód, kontakty, władza rodzicielska) j. niemiecki
j. angielski
18. Nowaczyk Piotr 605 324 502   adwokat sprawy gospodarcze dotyczące kontraktów handlowych; sprzedaży trans-granicznej; umów dystrybucyjnych; sprawy budowlane i kontrakty FIDIC; bankowość; rynek kapitałowy; inwestycje zagraniczne; joint ventures, transakcje M&A; energia; ropa naftowa i gaz; nieuczciwa konkurencja i własność intelektualna (znaki towarowe; domeny internetowe; licencje i transfer technologii); prawo sportowe 

j. angielski
j. francuski
j. niemiecki
j. rosyjski

19. Orłowska Irena 22 824 25 46 691 876 515   radca prawny sprawy cywilne, w tym prawo rzeczowe (nieruchomości – obrót; zasiedzenie; podziały geodezyjne i prawne); zobowiązania (umowy; gwarancja i rękojmia; zamówienia publiczne); prawo autorskie; prawo rodzinne; prawo spadkowe (testament nabycie praw z ustawy; dział spadku; zachowek); prawo spadkowe zagraniczne; prawo administracyjne i postępowanie administracyjne j.angielski
20. Orłowski Krzysztof 509 995 090   radca prawny cywilne, w tym zobowiązania i odszkodowawcze; prawo finansowe, w tym prawo bankowe
21. Słowińska Karolina  516 105 446 prawnik prawo pracy, gospodarcze, cywilne j. angielski
22. Sobczyk Konrad 609 447761    politolog cywilne, w tym sprawy spadkowe i rodzinne; gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących firm rodzinnych, w tym umowy o współpracę i umowy handlowe oraz spółkowe, zwłaszcza sprawy związane rozliczeniami między wspólnikami lub wystąpieniem wspólnika ze spółki; prawo pracy, w tym kontrakty menadżerskie; prawo sportowe
23. Spandowska Weronika 22 838 18 79 501 794 764, radca prawny spadkowe
cywilne
24. Szymański Kamil 602 485 745   radca prawny gospodarcze w tym sprawy o zapłatę, o rozwiązanie spółek i wyłączenie wspólników, dochodzenie roszczeń od członków zarządu cywilne w tym sprawy o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa, spadki rodzinne w tym o podział majątku dorobkowego, o alimenty, rozwód, kontakty, władza rodzcielska prawo pracy w tym o mobbing, zaległe wynagrodzenie za pracę, przywrócenie do pracy lub odszkodowanie prawo autorskie i prawo nowych technologii   j. angielski
25.  Tarasiuk Anna 604 915 975    radca prawny prawo ubezpieczeń gospodarczych,  prawo cywilne  j. angielski
26.  Tomaszewski Bartosz 604 979 717 radca prawny Prawo własności intelektualnej , prawo nieuczciwej konkurencji , prawo reklamy, e-commerce, nieuczciwe praktyki rynkowe j.angielski
27. Warda Piotr 668 530 520   radca prawny cywilne; obrót nieruchomościami; własność intelektualna; prawo pracy; prawo lotnicze j. angielski
28. Wysok Violetta 22 402 31 00   radca prawny   prawo budowlane, obrót gospodarczy (umowy agencyjne, IT, serwisowe, o współpracy j. angielski
j. francuski
29. Żarczyński Adam 606 603 091    radca prawny gospodarcze; handlowe; prawo pracy; budowlane (umowy o roboty budowlane); rzeczowe (podział nieruchomości, służebności gruntowe i przesyłowe); prawo energetyczne; odszkodowania (szkody w mieniu i na osobie); ubezpieczenia
30. Życzkowska Anna 504 101 854, radca prawny sprawy cywilne (prawo zobowiązań, roszczenia wynikające z umów, w tym roszczenia pomiędzy przedsiębiorcami, dobra osobiste); sprawy budowlane (roszczenia związane z realizacją procesu budowlanego, w tym roszczenia z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane); sprawy gospodarcze (nieuczciwa konkurencja); prawo własności intelektualnej (prawo autorskie); prawo pracy