PRZEPISY PRAWNE

USTAWA Kliknij aby zobaczyć

Statut Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

§ 1.

Postanowienia ogólne 1. Ośrodek Mediacji działa przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zwanej dalej „OIRP”.
2. Siedzibą Ośrodka Mediacji jest siedziba OIRP.
3. Ośrodek Mediacji może używać pieczęci zawierającej jego nazwę.
4. Rada OIRP:
   1) uchwala Statut Ośrodka Mediacji oraz Regulamin Ośrodka Mediacji i ich zmiany;
   2) zatwierdza roczne plany działalności Ośrodka Mediacji;
   3) uchwala Zasady Etyki Mediatora;
   4) powołuje i odwołuje Dyrektora Ośrodka Mediacji;
   5) powołuje i odwołuje Zastępcę Dyrektora Ośrodka Mediacji.

§ 2.

Cele działalności Ośrodka Mediacji

1. Celami działalności Ośrodka Mediacji są:   1) rozwiązywanie sporów w drodze mediacji;
  2) rozwój i promocja alternatywnych wobec sądownictwa powszechnego metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji, w tym organizacja kampanii i akcji promocyjnych na rzecz popularyzacji wśród społeczeństwa postępowania mediacyjnego;
  3) stworzenie Zasad Etyki Mediatora lub przyjęcie już istniejących i dbanie o ich przestrzeganie przez mediatorów wpisanych na listę prowadzoną przez Ośrodek Mediacji;
  4) organizacja szkoleń dla kandydatów na mediatorów, w szczególności dla aplikantów radcowskich i radców prawnych OIRP;
  5) współpraca ze środowiskami pracodawców, przedsiębiorców oraz polskimi i zagranicznymi izbami gospodarczymi w zakresie popularyzacji i rozwoju mediacji;
  6) organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, panelach dyskusyjnych oraz w innych spotkaniach poświęconych zagadnieniom rozwoju mediacji w Polsce i poza jej granicami;
  7) utrzymywanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń z organizacjami, ośrodkami oraz instytutami polskimi i międzynarodowymi, zajmującymi się działalnością propagującą mediację;
  8) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie problematyki mediacji, w tym wydawanie książek, czasopism, biuletynów oraz materiałów szkoleniowych poświęconych mediacji;
  9) publikacja w prasie, w szczególności w „Radcy Prawnym” i „Temidium”, artykułów dotyczących problematyki mediacji;
 10) działania na rzecz tworzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa w kierunku umożliwienia stronom sporu skorzystania z mediacji;
 11) prowadzenie badań dotyczących praktyki stosowania mediacji w Polsce i poza jej granicami oraz popularyzowanie zagranicznych rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi mediacji;
 12) prowadzenie listy mediatorów.

§ 3.

Organizacja Ośrodka Mediacji

1. Dyrektor Ośrodka Mediacji oraz jego Zastępca organizują pracę i działalność Ośrodka Mediacji.

2. Do zadań Dyrektora Ośrodka Mediacji należy w szczególności:

  1) kierowanie działalnością Ośrodka Mediacji;

  2) reprezentowanie Ośrodka Mediacji w kontaktach zewnętrznych w Polsce i poza jej granicami;

  3) wykonywanie uchwał Rady OIRP w sprawie działalności Ośrodka Mediacji;

  4) przygotowywanie projektów rocznych planów działalności Ośrodka Mediacji;

  5) przygotowywanie i przedstawianie do uchwalenia Radzie OIRP projektów zmian Statutu Ośrodka Mediacji i Regulaminu Ośrodka Mediacji;

  6) zarządzanie sprawami kierowanymi do mediacji;

  7) prowadzenie listy mediatorów Ośrodka Mediacji.

3. Zastępca Dyrektora Ośrodka Mediacji może reprezentować Ośrodek Mediacji w kontaktach zewnętrznych.

4. Dyrektor Ośrodka Mediacji oraz jego Zastępca mogą delegować zadania związane z działalnością Ośrodka Mediacji osobom zatrudnionym w Ośrodku Mediacji oraz wolontariuszom. Za należyte wykonanie tych zadań Dyrektor Ośrodka Mediacji oraz jego Zastępca ponoszą odpowiedzialność przed Radą OIRP.

5. Dyrektor Ośrodka Mediacji oraz jego Zastępca mogą określić wewnętrzne procedury realizowania zadań Ośrodka Mediacji.

6. Organizację postępowania mediacyjnego określa Regulamin Ośrodka Mediacji.

§ 4.

Mediatorzy

1. Mediatorzy wpisani na listę mediatorów Ośrodka Mediacji powinni ukończyć szkolenie z zakresu mediacji cywilnej (gospodarczej) w wymiarze 40 godzin, zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz posiadać udokumentowaną praktykę w zakresie prowadzenia postępowań mediacyjnych.

2. Dyrektor Ośrodka Mediacji dokonuje wpisu osoby zainteresowanej na listę mediatorów Ośrodka Mediacji na jej pisemny wniosek.

3. Mediator wpisany na listę mediatorów Ośrodka Mediacji ma obowiązek przestrzegać Zasad Etyki Mediatora, Regulaminu Ośrodka Mediacji oraz innych regulacji określających zasady funkcjonowania Ośrodka Mediacji.

4. Mediator wpisany na listę mediatorów Ośrodka Mediacji powinien podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności w dziedzinie mediacji.

5. Mediator wpisany na listę mediatorów Ośrodka Mediacji ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Ośrodka Mediacji.

6. Dyrektor Ośrodka Mediacji dokonuje skreślenia mediatora z listy mediatorów Ośrodka Mediacji w przypadku:

  1) nieprzestrzegania przez mediatora Zasad Etyki Mediatora, Regulaminu Ośrodka Mediacji lub innych regulacji określających zasady funkcjonowania Ośrodka Mediacji;

  2) złożenia pisemnego wniosku przez mediatora;

  3) śmierci mediatora.

7. Skreślenie z listy mediatorów z powodu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, następuje, w miarę możliwości, po wysłuchaniu mediatora.

8. Dyrektor Ośrodka Mediacji może dokonać skreślenia mediatora z listy mediatorów Ośrodka Mediacji w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecność mediatora na trzech kolejnych spotkaniach Ośrodka Mediacji.

§ 5. Postanowienia końcowe Uchwałę w sprawie rozwiązania Ośrodka Mediacji lub zawieszenia jego działalności podejmuje Rada OIRP.

Regulamin Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

§ 1.

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin jest stosowany przy rozwiązywaniu w drodze mediacji wszelkich sporów cywilnych, w tym gospodarczych, jeśli:

  1) strony dobrowolnie po zaistnieniu sporu zwróciły się wspólnie do Ośrodka Mediacji o przeprowadzenie mediacji między nimi; uważa się, że istnieje wspólny wniosek stron o przeprowadzenie mediacji przez Ośrodek Mediacji, jeśli jedna ze stron złożyła w Ośrodku Mediacji wniosek o przeprowadzenie mediacji, zwany dalej „wnioskiem”, a druga strona w terminie 15 dni od doręczenia jej kopii wniosku przez Ośrodek Mediacji poinformowała Dyrektora Ośrodka Mediacji o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie mediacji, lub

  2) podpisując umowę, której dotyczy spór, strony zawarły w niej postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów związanych z umową w drodze mediacji prowadzonej przez Ośrodek Mediacji, o brzmieniu następującym lub podobnym: „W przypadku sporu związanego z niniejszą umową, strony zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i wyrażają zgodę na określony w tym Regulaminie sposób wyboru mediatora oraz okres trwania mediacji”.

2. W uzasadnionych przypadkach postanowienia Regulaminu mogą być modyfikowane przez strony, z zastrzeżeniem zatwierdzenia dokonanych zmian przez Dyrektora Ośrodka Mediacji.

3. Strony mogą zawrzeć z mediatorem odrębną umowę określającą dodatkowe postanowienia dotyczące sposobu prowadzenia mediacji, w tym czasu jej trwania i liczby sesji mediacyjnych.

§ 2.

Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego

1. Mediatorem może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych i obywatelskich, wpisana na listę mediatorów Ośrodka Mediacji, zwaną dalej „listą”.

2. Mediatorzy prowadzą postępowanie według wskazanych niżej zasad rządzących procesem mediacji, kierując się w każdym przypadku zasadami słuszności i bezstronności oraz wolą stron.

3. Mediatorzy, a do czasu ich wyboru lub wyznaczenia Dyrektor Ośrodka Mediacji, podejmują decyzje we wszelkich sprawach proceduralnych, w których strony nie mogą osiągnąć porozumienia.

4. Każda ze stron jest obowiązana do współpracy w dobrej wierze z mediatorami.

5. Mediacja, w tym jej wynik, ma charakter poufny. Ugoda zawarta pomiędzy stronami również ma charakter poufny, chyba że strona jest uprawniona do jej ujawnienia w zakresie wymaganym przez prawo lub niezbędnym do jej wykonania.

6. Strona nie może przedstawiać w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub podobnym dokumentów, opinii i propozycji ugodowych z mediacji.

7. W zakresie dopuszczalnym przez prawo mediatorzy nie mogą występować w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub podobnym, dotyczącym sporu będącego przedmiotem mediacji w charakterze sędziego, arbitra, biegłego, świadka ani przedstawiciela lub doradcy strony.

8. Mediatorzy, Ośrodek Mediacji oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, zwana dalej „OIRP”, nie ponoszą odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie związane z przeprowadzeniem mediacji, z wyjątkiem odpowiedzialności za szkody spowodowane z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa mediatora lub Dyrektora Ośrodka Mediacji.

§ 3.

Wybór lub wyznaczenie mediatorów

1. Postępowanie mediacyjne jest prowadzone przez mediatora wybranego wspólnie przez strony lub, w razie niemożności osiągnięcia porozumienia przez strony, wyznaczonego przez Dyrektora Ośrodka Mediacji.

2. Mediacja może być również prowadzona w komediacji przez dwóch mediatorów, jeżeli zostanie to ustalone przez strony z mediatorem prowadzącym sprawę lub, przed wyznaczeniem mediatora, z Dyrektorem Ośrodka Mediacji, przy czym w takim przypadku przynajmniej jeden z mediatorów musi być jednocześnie radcą prawnym i mediatorem wpisanym na listę mediatorów Ośrodka Mediacji. W przypadku komediacji mediatorzy są wybierani wspólnie przez strony lub, w razie niemożności osiągnięcia porozumienia przez strony, wyznaczani przez Dyrektora Ośrodka Mediacji.

3. Jeżeli w ciągu 15 dni od otrzymania zawiadomienia od Dyrektora Ośrodka Mediacji o powołaniu danej osoby do pełnienia funkcji mediatora którakolwiek ze stron zgłosi pisemny sprzeciw przeciwko tej decyzji, kierując go do Ośrodka Mediacji i pozostałych stron oraz podając powody sprzeciwu, Dyrektor Ośrodka Mediacji niezwłocznie powoła inną osobę na mediatora w danej sprawie.

§ 4.

Wszczęcie mediacji

1. Mediacja rozpoczyna się z datą wpłynięcia wspólnego pisemnego wniosku stron do Ośrodka Mediacji o przeprowadzenie mediacji lub z dniem otrzymania przez Dyrektora Ośrodka Mediacji oświadczenia drugiej strony o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie mediacji.

2. Wspólny wniosek stron powinien zawierać:

  1) nazwy, adresy, numery telefonów, telefaksów i adresy poczty elektronicznej stron oraz, ewentualnie, ich pełnomocników;

  2) opis sporu oraz, w miarę możliwości, określenie wartości przedmiotu sporu;

  3) opis żądań stron oraz ich zwięzłe uzasadnienie;

  4) wskazanie mediatora wybranego wspólnie przez strony; w przypadku braku takiego wskazania, uzgodnione przez strony wymagania dotyczące kwalifikacji mediatora, który ma być powołany przez Dyrektora Ośrodka Mediacji, o ile takie wymagania strony uzgodniły;

  5) kopię umowy, w związku z którą jest składany wniosek o przeprowadzenie mediacji;

  6) podpisy stron;

  7) spis załączników;

  8) dowód wniesienia opłaty inicjującej mediację w wysokości określonej w Zasadach określania kosztów mediacji;

  9) dane potrzebne do wystawienia i doręczenia stronom faktur z tytułu należnej opłaty mediacyjnej;

 10) oświadczenie stron o zapoznaniu się z Regulaminem i Zasadami określania kosztów mediacji oraz o ich akceptacji przez strony.

3. Do wniosku załącza się kopie dla pozostałych stron, które wniosku nie podpisały, i dla mediatora.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do wniosku składanego jedynie przez jedną ze stron.

5. W przypadku gdy wniosek o przeprowadzenie mediacji nie został złożony wspólnie przez wszystkie strony, Dyrektor Ośrodka Mediacji przesyła niezwłocznie kopię wniosku pozostałym stronom. Pozostałe strony mogą w terminie 15 dni wyrazić zgodę na przeprowadzenie mediacji, składając jednocześnie oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i Zasadami określania kosztów mediacji oraz o ich akceptacji.

§ 5.

Opłaty i koszty

1. Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji wpłacają na rzecz OIRP opłatę inicjującą mediację w wysokości określonej w Zasadach ustalania kosztów mediacji. Rozpatrywane są jedynie wnioski, w odniesieniu do których została wniesiona wymagana opłata inicjująca mediację.

2. Należne opłaty mediacyjne są wpłacane przez strony na rzecz OIRP na podstawie wystawionych i doręczonych przez nią faktur.

3. O ile strony nie uzgodniły na piśmie inaczej, opłata mediacyjna jest pokrywana przez strony w równych częściach.

4. Pozostałe wydatki, w tym koszty ewentualnej pomocy prawnej, strony pokrywają we własnym zakresie.

§ 6.

Przebieg postępowania mediacyjnego

1. O ile strony za zgodą mediatora nie postanowiły inaczej, mediacja jest prowadzona w Warszawie, w pomieszczeniach OIRP udostępnionych Ośrodkowi Mediacji w tym celu.

2. O ile strony nie postanowiły inaczej, mediacja jest prowadzona w języku polskim.

3. Strony mogą działać podczas mediacji osobiście lub z udziałem umocowanych pełnomocników.

4. Niezwłocznie po wyborze mediatora wyznacza on termin i miejsce pierwszego spotkania mediacyjnego.

5. W trakcie sesji mediacyjnej mediator może spotykać się osobno z każdą ze stron.

6. W sesji mediacyjnej mogą brać udział osoby trzecie, na których obecność wyrażą zgodę obie strony. W szczególności może być przybrana osoba do sporządzenia protokołu.

7. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym zaznacza się miejsce i czas prowadzenia mediacji, a także podaje nazwy i adresy stron, imię i nazwisko mediatora, adres Ośrodka Mediacji oraz wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator lub mediatorzy.

8. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, jej istotną treść wciąga się do protokołu lub załącza się do protokołu egzemplarz ugody podpisany przez strony.

9. Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, protokół może być złożony we właściwym sądzie.

§ 7.

Zakończenie postępowania

1. Postępowanie mediacyjne rozpoczęte zgodnie z Regulaminem kończy:

   1) podpisanie przez strony ugody;

  2) pisemne zawiadomienie mediatora przez strony lub jedną z nich, w dowolnym czasie, o podjęciu decyzji o niekontynuowaniu mediacji;

  3) pisemne zawiadomienie stron przez mediatora, że w jego opinii mediacja nie doprowadzi do rozwiązania sporu;

  4) upływ 30 dni lub innego uzgodnionego przez strony terminu w celu przeprowadzenia mediacji;

  5) przekazanie stronom przez Ośrodek Mediacji informacji, że Dyrektor Ośrodka Mediacji nie może powołać mediatorów.

2. Po zakończeniu mediacji mediator niezwłocznie zawiadamia Ośrodek Mediacji o zakończeniu postępowania, a także przekazuje OIRP dane i instrukcje potrzebne do wystawienia i doręczenia uczestnikom mediacji faktur z tytułu należnej opłaty mediacyjnej.

Koszty Mediacji

Zasady określania kosztów mediacji

§ 1.

1. Na koszty mediacji składają się:

   1) opłata inicjująca mediację;

   2) opłata mediacyjna.

2. Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji są obowiązane uiścić opłatę inicjującą mediację.

§ 2.

1. Opłata inicjująca mediację wynosi 200 zł (powiększona o należny podatek VAT według obowiązującej stawki) i jest uiszczana na pokrycie kosztów mediacji, w szczególności na przygotowanie i doręczenie pism w sprawie o mediację.

2. Wniosków o przeprowadzenie mediacji złożonych bez wniesienia opłaty inicjującej mediację nie rozpatruje się.

§ 3.

1. Opłata mediacyjna w sprawach majątkowych wynosi po 5% wartości przedmiotu sporu od każdej ze stron.

2. Minimalna wysokość opłaty mediacyjnej w odniesieniu do spraw określonych w ust. 1 wynosi po 500 zł od każdej ze stron.

3. Maksymalna wysokość opłaty mediacyjnej w odniesieniu do spraw określonych w ust. 1 wynosi po 2500 zł od każdej ze stron.

4. Opłata mediacyjna w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w sprawach rodzinnych wynosi od każdej ze stron:

  1) 120 zł za godzinę – za spotkanie wstępne;

  2) 240 zł – za sesję mediacyjną w sprawie (trwającą do dwóch godzin);

  3) 120 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę pierwszej i kolejnej sesji mediacyjnej.

5. Minimalna wysokość opłaty mediacyjnej w odniesieniu do spraw określonych w ust. 4 wynosi po 500 zł od każdej ze stron.

6. Z opłaty mediacyjnej są pokrywane opłaty administracyjne Ośrodka Mediacji oraz jest uiszczane wynagrodzenie mediatorów. Wynagrodzenie mediatorów nie może przekroczyć 3/4 opłaty mediacyjnej.

§ 4.

1. Opłata mediacyjna obejmuje całość pracy wykonanej przez mediatora, w tym w szczególności koszt przygotowania się mediatora do sesji mediacyjnej, zapoznanie się z dokumentacją, spotkania wstępne, sesje mediacyjne, przygotowanie projektów dokumentów, sporządzenie protokołu z mediacji oraz wymianę korespondencji w sprawie ze stronami.

2. Opłatę mediacyjną strony pokrywają na podstawie i zgodnie z postanowieniami Regulaminu Ośrodka Mediacji oraz Zasad określania kosztów mediacji, które zostały zaakceptowane przez strony w jakiejkolwiek formie.

3. W odniesieniu do mediacji prowadzonych w języku obcym dolicza się każdorazowo dodatkową opłatę w wysokości 50% całkowitej kwoty opłaty mediacyjnej z wyłączeniem wydatków określonych w § 5 ust. 1.

4. Mediator może zaproponować podwyższenie opłaty mediacyjnej z uwagi na:

  1) znaczną wagę sprawy lub znaczny stopień jej skomplikowania, lub

  2) podwyższony nakład pracy mediatora lub długotrwałość postępowania mediacyjnego z przyczyn nieleżących po stronie mediatora, lub

  3) dodatkowe prace zlecone mediatorowi przez strony.

5. Podwyższenie opłaty mediacyjnej wymaga uprzedniej akceptacji Dyrektora Ośrodka Mediacji oraz złożenia odrębnego oświadczenia na piśmie przez strony.

6. Opłata mediacyjna jest pobierana w minimalnej wysokości, jeśli mediacja nie zakończyła się zawarciem przez strony ugody, a zakres czynności faktycznie podjętych przez mediatora był znacznie ograniczony z uwagi na okoliczności sprawy.

§ 5.

1. Strony są obowiązane do ponoszenia wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, na które składają się udokumentowane koszty podróży mediatorów oraz opinii biegłych i tłumaczy.

2. Wysokość poniesionych opłat i wydatków, z wyłączeniem kosztów podróży mediatorów, powiększa się o podatek VAT według obowiązującej stawki.

3. Po zakończonym postępowaniu mediacyjnym OIRP wystawia fakturę z 14-dniowym terminem płatności.

§ 6.

Wszelkie wątpliwości w zakresie określenia wysokości opłaty mediacyjnej i wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji rozstrzyga Dyrektor Ośrodka Mediacji.