ROLA MEDIATORA

  • Mediator kontaktuje się ze stronami.
  • Mediator określa czas i miejsce mediacji.
  • Mediator określa zasady prowadzenia mediacji oraz informuje strony czym jest mediacja i jaka jest rola mediatora, a także jaki jest cel mediacji.
  • Mediator organizuje miejsce spotkań i zapewnia stronom poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
  • Mediator utrzymuje pozytywne nastawienie stron w kierunku poszukiwania rozwiązań.
  • Mediator dba o szacunek wobec stron nawzajem oraz w bezpośrednich kontaktach między nimi
  • Mediator czuwa nad poprawnością przeprowadzania procedury mediacji.
  • Mediator  upewnia się, czy strony jednakowo rozumieją porozumienie,
  • Mediator sprawdza czy porozumienie jest możliwe do wykonania i uzyska walor wykonalności w postępowaniu przed sądem powszechnym.
  • Mediator  sprawdza, czy strony osiągnęły satysfakcję co sposobu rozwiązania sporu w zakresie samego przedmiotu sporu oraz osobiście. 

“W przypadku sporu związanego z niniejszą umową, strony zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i wyrażają zgodę na określony w tym Regulaminie sposób wyboru mediatora oraz okres trwania mediacji”.