ZALETY MEDIACJI

  • Mediacja to efektywna metoda rozwiązywania sporów, przed wszystkim z uwagi na oszczędność czasu i pieniędzy. Mediator to osoba pomagająca rozwiązać spór z zewnątrz, neutralnie i z zachowaniem poufności.
  • Mediator wspomaga prowadzenie dyskusji i negocjacji tak, by umożliwić uczciwe i sprawiedliwe rozwiązanie sporu.
  • Mediacja pozwala na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie czy w roli powoda czy pozwanego
  • W przypadku mediacji strony zachowują kontrolę – tak nad samym procesem, jak i nad treścią ugody, żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody stron.
  • Mediacja koncentruje się na zaspokojeniu interesów każdej ze stron i zazwyczaj prowadzi do sytuacji obopólnej wygranej.
  • Mediacja pozwala wypracować  stosunkowo szybkie i ostateczne kompromisowe rozwiązanie  a strony w dużym stopniu stosują się do powziętych ustaleń z uwagi na to, że same uzgodniły te ustalenia.
  • Mediacja może pomóc w utrzymaniu lub wznowieniu kontaktów, które będą lub powinny trwać w przyszłości, czy to w odniesieniu do sfery życia gospodarczego jak na przykład w sytuacji łączenia spółek, kontaktów pomiędzy managerami, kontaktów pomiędzy inwestorami i wykonawcami, w zakresie występujących naruszeń w dziedzinie własności intelektualnej  czy  w odniesieniu do życia rodzinnego i wielu innych
  • Mediacja pozwala każdej ze stron zachować twarz, podjąć postanowienia obopólnie możliwe do zaakceptowania i dalej utrzymywać konieczne czy pożądane kontakty.
  • W mediacji strony świadomie wypracowują formę ugody, co w konsekwencji przynosi wymierne korzyści biznesowe i społeczne obu stronom.
  • Mediacja jest znacznie krótsza od tradycyjnego postępowania sądowego.

“W przypadku sporu związanego z niniejszą umową, strony zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i wyrażają zgodę na określony w tym Regulaminie sposób wyboru mediatora oraz okres trwania mediacji”.